BASIS prosjektet - sluttrapport og konferanse

BASIS-konferansen 2019 markerte slutten på det treårige pilotprosjektet som har hatt som hovedmålsetning å utvikle et helhetlig og sammenhengende behandlingstilbud til personer dømt for seksuallovbrudd i Helse Sør-Øst.

Les mer


 • MAP -  møte med aggresjonsproblematikk

  MAP er et nytt opplæringsprogram for forebygging og håndtering av aggresjons- og voldsproblematikk. 

  Les mer

 • Kurs i strafferett og straffeprosess for rettsmedisinske sakkyndige (B-kurs)

  Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) arrangerer på ny B-kurs for alle som påtar seg oppdrag som sakkyndig i straffesaker.

  Les mer

 • Ny bok av Pål Grøndahl

  Sifer gratulerer Pål Grøndahl med utgivelsen av sin nye bok Om drap!

  Drapssaker blir ofte viet stor oppmerksomhet, og noen saker er både hjerteskjærende, grufulle og meningsløse.
  Stort sett gis publikum kun innsikt i enkeltsaker, og det store bildet uteblir. Da kan det lett danne seg myter og folklore om drap.

  Les mer

 • Call for Abstracts - The 11th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry

  On behalf of the scientific committee we invite psychiatrists, practitioners, (psychiatric mental health) nurses, psychologists, health scientists, educators, trainers, researchers, managers, and policymakers engaged in the prevention, management, research into violence and aggression in mental health and intellectual disability settings to submit an abstract and / or attend the 11th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry to be held in Oslo / Lillestrøm, Norway, 24 – 26 October 2019.

  Les mer

 • Bedre rettssikkerhet og rettslikhet

  Standardiserte forløp for rettspsykiatrisk døgnobservasjon

  Les mer

 • Nytt sikkerhetspsykiatrisk fagnettverk i Helse Sør-Øst

  Torsdag 25. oktober ble første møte i det nyetablerte fagnettverket i regi av Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri Helse Sør-Øst (KPS) avholdt i samarbeid med de sikkerhetspsykiatriske miljøene i Helse Sør-Øst.

  Les mer

 • Offisiell åpning av NERS

  Tirsdag 30. oktober 2018 åpner offisielt nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet

  Les mer

 • Oppnevning av partnerdrapsutvalg

  Regjeringen har i dag nedsatt et utvalg som skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er daværende eller tidligere partner. Hensikten er å avdekke om, i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering i forkant av disse sakene. Utvalget skal gi anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres.

  Les mer